.


Aviso Legal

Tódolos os dereitos de propiedade industrial e intelectual do website www.discafiscogami.org é unha propiedade da Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami), ou no seu caso de terceiras persoas.

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Recaredo Paz nº 1 – Ourense, con CIF nº G32117889, correo electrónico discafis@cogami.es e teléfono 988 248 769.

A persoa usuaria poderá visualizar tales elementos e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comerciais, a súa distribución, así como a súa modificación, alteración ou descompilación.

Discafis-Cogami resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nos seus websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus websites.

Política de Privacidade


Toda a información recollida no website www.discafis-cogami.org é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.
Tratamento dos datos de carácter persoal.

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Recaredo Paz nº 1 – Ourense, con CIF nº G32117889, correo electrónico discafis@cogami.es e teléfono 988 248 769.

De acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos así como en materia de servizos de sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website www.discafiscogami.org , ou calquera outro, a Discafis-Cogami sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada de cara aos nosos usuarios, para fins internos de Discafis-Cogami e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

Discafis-Cogami comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e o do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridadee necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Discafis-Cogami o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante petición escrita dirixida a Discafis-Cogami, en Rúa Recaredo Paz nº 1, 32005 - Ourense.